Služby

  • vyhotovovanie geometrických plánov,
  • vytyčovanie hraníc pozemkov,
  • vyhotovovanie adresných bodov,
  • pred a po-realizačné zamerania,
  • osadenie stavby na pozemok (vytýčenie základových pásov podľa projektu)
  • a ostatné práce v geodézii … .